Location: Huashan 1914 Creative Park in Zhongzheng District